Search

Search Results

6. Armida
8. Nitteti
12. Antigono
19. Olimpiade
20. L'avaro
27. Motezuma
36. Ezio
39. Cleopatra
47. Ester
53. Zemira
56. Prodigus
58. Creso
62. Artaserse