Search

You searched for: Composer (A-to-Z Sort) - S - Remove constraint Composer (A-to-Z Sort): - S - Librettist/Literary Source Metastasio, Pietro Remove constraint Librettist/Literary Source: Metastasio, Pietro View Bookmarked Items | Start Over

Search Results

6. Ezio
7. Gioas
8. Nitteti
11. Demetrio
13. Zenobia
17. Antigono
19. Le cinesi
30. Titus
32. Issipile
33. Isacco
36. Antigono
51. Endimione
52. Ezio
58. Artaserse
65. Issipile
66. Nitteti
67. Olimpiade
74. Zenobia
78. Antigono
79. Artaserse
81. Demetrio
88. Artaserse
90. Demetrio
91. Ezio
93. Olimpiade
96. Artaserse